Кои сме ние?

„Нордстудео” ООД, ЕИК 131130509 e дружество, извършващо дейности в областта на провеждането на курсове по чуждоезиково обучение.
Данни за контакт с „Нордстудео” ООД:
Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: София 1504, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 145
Телефон: 02/9631765
Ел. поща: info@nordstudeo.com
Интернет страница: www.nordstudeo.com
Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
Ел. поща: info@nordstudeo.com
Тел: 02/9631765

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:
Име, мобилен телефон, електронна поща, лична банкова сметка /на доставчици – физически лица/
Специални категории данни, които обработваме:
Не се събират такива
Източник:
Личните данни се получават лично от субекта на данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Администриране на търговските ни отношения

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • Изрично даденото Ваше съгласие /при необходимост/ или
 • Изпълнението на договорните ни взаимоотношения с Вас;
 • Наличие на легитимен интерес.

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Изпълнение на договорните ни взаимоотношения и вменената ни отговорност от действащото българско законодателство в тази връзка.
В случай на инцидентна необходимост от предаване на Вашите лични данни на други трети лица, непосочена тук, това ще става след Вашето изрично съгласие и при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни.

Съгласие /при необходимост/:

В случай, че ни бъде предоставено съгласие за обработване на Вашите лични данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в съответствие с процедурата за оттегляне на съгласието от субекта на данни, установена в „Нордстудео” ООД.
Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация.

„Нордстудео” ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС или на международна организация, без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

„Нордстудео” ООД ще съхранява Вашите лични данни до отпадане на целта/легитимния интерес от тяхното съхраняване и обработване, но при спазване на сроковете, установени в законовите и подзаконовите нормативни актове, като данните ще бъдат съхранявани съгласно установената в предприятието „Процедура за съхраняване и унищожаване на данните”. В случай, че не се е стигнало до сключване на договор, предоставените лични данни се унищожават в срок от 1 (една) година от приключване на преддоговорните отношения.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Нордстудео” ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „Нордстудео” ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „Нордстудео” ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „Нордстудео” ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  * личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  * когато сте оттеглил своето съгласие;
  * когато сте възразил срещу обработването,
  * когато обработването е незаконосъобразно;
  * когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  * когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

* при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

* за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

* по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

* за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от „Нордстудео” ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез „Нордстудео” ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „Нордстудео” ООД или директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

Данни за Администратора:

КОНТАКТ С ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:
Ема Попова
Тел.: 02/9631765
Ел. поща: info@nordstudeo.com